پرداخت هزینه پذیرش مقالات
1400/11/10

با آرزوی موفقیت روزافزون

به استحضار کلیه پژوهشگرانی که مقاله با وضعیت پذیرش نهایی دارند می رساند به منظور جلوگیری از تاخیر در فرایند ارسال گواهی نامه های چاپی پذیرش مقالات، در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه مقاله اقدام نمایند.

با تشکر

دبیرخانه همایش