ویرایش مقالات ارسالی و ثبت نام نهایی
1400/09/09

با آرزوی موفقیت و سلامتی

به استحضار پژوهشگرانی که تاکنون نسبت به ارسال مقالات اقدام نمودند می رساند با مراجعه به سامانه کاربری از فرایند داوری مقالات ارسالی مطلع و نسبت به ویرایش احتمالی و یا ثبت نام نهایی اقدام نمایند.